Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Ervaring

Overheid & bedrijfsleven: "the best of both worlds"

Het invoeren van bedrijfsmatige principes in overheidsorganisaties en politiek-bestuurlijke ervaringen benutten in bedrijfsleven speelt veelal een centrale rol in de uitgevoerde adviesopdrachten.

Uitgevoerde organisatieadvies-opdrachten op de volgende gebieden:

  • Implementatieadvies: advies aan directies en organisatieonderdelen over de (technische en veranderkundige) implementatie van digitaal documentbeheer en samenwerking
  • Organisatieverandering en -inrichting: aansturen organisatieverandering of reorganisatie als gevolg van koerswijziging, gemeentelijke herindeling of fusie (incl. ontwerp besturingsmodel)
  • MT-heisessies, visie & missievorming: organiseren en begeleiden heisessie, visiebijeenkomsten, werkconferenties en workshops
  • Vertaling strategie naar uitvoering: adviseren over het maken van deze vertaalslag bijvoorbeeld met behulp van resultaatgerichte afdelingsplannen
  • Succesvol implementeren van verbeteringen: adviseren over en begeleiden van verbetertrajecten met behulp van diverse methoden waarbij het bottom-up realiseren van verbeteringen (op initiatief van de medewerkers) en het leren van ervaringen centraal staat
  • Verbeteren dienstverlening: adviseren over reductie administratieve lasten, omslag van vraag- naar aanbodgericht werken, service level agreements en dienstverleningsconcepten
  • Stroomlijnen processen: beschrijven en doorlichten van processen om knelpunten op te lossen, efficienter te werken, samenwerking en dienstverlening te verbeteren
  • INK-managementmodel: adviseren over het gebruik van het INK-managementmodel voor een nulmeting, bij organisatieontwikkeling en bij resultaat- en klantgerichtwerken
  • Evaluatieonderzoek: uitvoeren diverse evaluatieonderzoeken, van beleidsevaluatie tot en met evaluatie van reorganisaties en projecten
  • Werkdrukonderzoek: onderzoek naar de werkdruk binnen een gemeente op grond van de feitelijke situatie en de beleving van management en medewerkers